POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR U PODRAVSKOJ BANCI

20.12.2016.

Podravska banka d.d., zastupana po predsjedniku Uprave Juliu Kurucu i članu Uprave Danielu Ungeru i Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske, Sindikalna podružnica Podravska banka, zastupana po glavnoj sindikalnoj povjerenici Branki Višaticki, sklopili su u Koprivnici, dana 20. prosinca 2016. godine Kolektivni ugovor za Podravsku banku d.d.

Ugovor se primjenjuje od 01. siječnja 2017. i sklopljen je na određeno vrijeme do 31. prosinca 2019., s time da je nakon isteka njegova važenja ugovorena produžena primjena na još najmanje godinu dana.

Novi Kolektivni ugovor je rezultat dvomjesečnih pregovora i kompromisa jedne i druge pregovaračke strane, uz uvažavanje svih okolnosti koje nas danas okružuju.